Μεμβράνες υπέρ-διήθησης (U.F)

u.f

Η υπερδιήθηση (U.F) είναι μία διεργασία διαχωρισμού μέσω μίας ημιπερατής μεμβράνης. Το προς επεξεργασία υγρό διέρχεται με χαμηλή πίεση μέσω της μεμβράνης υπερδιήθησης, η οποία έχει διάμετρο πόρων, συνήθως  από 0,005 – 0,1 μm.hollow-fiber Συστατικά τα οποία είναι μεγαλύτερα από την διάμετρο των πόρων της μεμβράνης δεν μπορούν να διέλθουν μέσω αυτής και απομακρύνονται.

Η υπερδιήθηση είναι μια σημαντική τεχνολογία καθαρισμού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή υγρών (πχ νερού) υψηλής καθαρότητας. Η μέθοδος είναι αποτελεσματική για την απομάκρυνση των πρωτεϊνών, κολλοειδών, βακτηρίων, ιών, παράσιτων, πρωτοζώων και πυρετογόνων ουσιών, (πχ. gram-αρνητικών βακτηρίων ενδοτοξίνες), και άλλων οργανικών μοριακών ενώσεων μεγαλυτέρων από 0,2 micron. Η Υπερδιήθηση (UF) χρησιμοποιείται για την αφαίρεση ουσιαστικά σε όλα τα κολλοειδή σωματίδια (0,01 - 1,0 micron) από το νερό και ορισμένες από τις μεγαλύτερες διαλυθείς προσμείξεις. Το μέγεθος πόρων σε μια μεμβράνη UF καθώς και το υλικό κατασκευής της (πολυακρυλονιτρίλιο, οξική κυτταρίνη κ.α), είναι κυρίως υπεύθυνα για την αποτελεσματικότητα και  για τον καθορισμό του τύπου και του μεγέθους των ρύπων που απομακρύνονται.

 

UF_industrialΑν και υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι διήθησης μεμβρανών, αντίστροφη όσμωση (Reverse osmosis), νανοδιήθηση (Nanofiltration), υπερδιήθηση (Ultrafiltration) και μικροδιήθηση (Microfiltration), κατά σειρά αυξανόμενου μεγέθους πόρων, όλες έχουν ως στόχο να διαχωρίσουν ή να συμπυκνώσουν ουσίες σε ένα υγρό.

Υπάρχει, διεθνώς, μια αυξανόμενη τάση εφαρμογής της τεχνολογίας μεμβρανών στην επεξεργασία νερών, με σκοπό την απομάκρυνση μικροοργανισμών και φυσικής οργανικής ύλης. Τα  πλεονεκτήματα, έχουν να κάνουν με την αποτελεσματικότητα της μεθόδου, καθώς επίσης και την εξάλειψη σχηματισμού καρκινογόνων ενώσεων (πχ υποπροϊόντα χλωρίου ή όζοντος), συμπλοκοποίηση με βαρέα μέταλλα κ.α.ultra_filtration

UF_CARTRIDGEΗ υπερδιήθηση εφαρμόζεται και στα οικιακά συστήματα επεξεργασίας νερού, όπως πχ συνδυαστικά με φίλτρα ενεργού άνθρακα, υπεριώδη ακτινοβολία ή αντίστροφη όσμωση (με φυσίγγια στάνταρντ 10'' ή με ''in line'') για απομάκρυνση παθογόνων μικροοργανισμών (''μικροβιοκράτες''), αλλά κυρίως εφαρμόζεται στην ιατρική (πχ αιμοκάθαρση) και στη βιομηχανία.

Στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, η διήθηση με χρήση μεμβρανών είναι πρωτοποριακή τεχνολογία για τη διαύγαση, τη συμπύκνωση, την κλασματοποίηση (χωρισμός των συστατικών), και τον καθαρισμό ποικίλων ποτών. Χρησιμοποιείται στα εμφιαλωτήρια νερού, στην επεξεργασία αποβλήτων,στην οινοποιεία, στην παραγωγή χυμών,στη ζυθοποιεία, στη γαλακτοβιομηχανία & τυροκομία, στη φαρμακοβιομηχανία, στην επεξεργασία μετάλλων, στα βαφεία κ.α.

Η Hydragcom, διαθέτει μεγάλη ποικιλία μεμβρανών υπερδιήθησης, για οικιακή και βιομηχανική χρήση.