Φίλτρα Ρητίνης

manual

Οι ρητίνες είναι παρασκευασμένες ως σφαιρικές χάντρες διαμέτρου 0.5-1.0 mm. Αυτές, εμφανίζονται στερεές,ακόμη και κάτω από το μικροσκόπιο, αλλά σε μοριακό επίπεδο η δομή τους είναι αρκετά ανοιχτή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν, είτε για να αφαιρέσουν τα ανεπιθύμητα ιόντα από ένα διάλυμα (πχ απομάκρυνση βαρέων μετάλλων), ή για να συγκεντρώσουν πολύτfiales_ritini-3ιμο μετάλλευμα από το διάλυμα, το οποίο μπορεί αργότερα να ανακτηθεί από την ρητίνη.

Πιο πολύ οι ρητίνες χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό του νερού, απ' ότι για οποιοδήποτε άλλο σκοπό, τόσο στην επεξεργασία αποβλήτων, όσο και στην επεξεργασία νερού για ένα πλήθος εφαρμογών. Οι βιομηχανικές μονάδες ανταλλαγής ιόντων λειτουργούν σε κλίμακα από μερικά λίτρα, μέχρι και τεράστια δοχεία & δεξαμενές με αρκετούς τόννους ρητινών. Αυτές οι ρητίνες είναι κατασκευασμένες από συνθετικά οργανικά υλικά που αποτελούνται από ανταλλάξιμα ιόντα. Μετά την εξάντληση της ικανότητας της ρητίνης, μπορεί να αναγεννηθεί για επαναχρησιμοποίηση. Υπάρχουν εκλεκτικές ρητίνες για τη σκληρότητα, την απομάκρυνση των βαρέων μετάλλων,των Αμμωνιακών (ΝΗ4+), των Νιτρικών (ΝΟ3-) ιόντων, του Φθορίου, του Βορίου,ακόμα και για την επεξεργασία των ραδιενεργών αποβλήτων.

Μια πλήρης γκάμα ρητινών ανταλλαγής ιόντων είναι διαθέσιμη στη Hydragcom για τις απαιτήσεις της επεξεργασίας νερού, του καθαρισμού και της προσρόφησης, της ανάκτησης και αφαίρεσης, το διαχωρισμό,τον αποχρωματισμό, σε συνδυασμό με εξειδικευμένες και μοναδικές εφαρμογές.