Όλα τα προϊόντα αποστέλλονται συνοδευμένα από απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο.

Επιστροφές Προϊόντων Με Χρέωση της Εταιρείας

Επιστροφή προϊόντων με χρέωση της εταιρείας μας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης προϊόντος διαφορετικού από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος, ή να ζητήσει την επιστροφή του, κατόπιν συνεννόησης με την Hydragcom εντός 14 εργάσιμων ημέρων.

Η εταιρεία είναι υπεύθυνη για την άμεση αντικατάσταση με το ίδιο προϊόν και σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφονται χρήματα. Τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική κατάσταση που παρελήφθησαν από τον πελάτη. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν, κατά τον χρόνο που συμφωνήθηκε κατόπιν της συνεννόησης με την εταιρεία, τότε η εταιρεία δικαιούται να μην αποδεχθεί την επιστροφή και συνεπώς να αρνηθεί την αντικατάσταση. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν και την συσκευασία του.

Επιστροφές Προϊόντων Με Χρέωση Του Πελάτη

Επιστροφή προϊόντων με χρέωση του πελάτη μπορεί να πραγματοποιηθεί στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πελάτης για οποιονδήποτε λόγο, εκτός των παραπάνω, άλλαξε γνώμη και δεν επιθυμεί πλέον την αγορά του προϊόντος, εφόσον δεν έχει εκπνεύσει η αναφερομένη προθεσμία αποστολής. Το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση μαζί με όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν κατά τη συσκευασία του.

Οι ανωτέρω «όροι & προϋποθέσεις χρήσης», καθώς και όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.hydragcom.com, διέπονται και συμπληρώνονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει, αποκλειστικά, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Σερρών.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας & Σήμα

To www.hydragcom.com, ανήκει στη HYDRAGCOM, Μαγνησίας 5- Σέρρες, Τηλ: 2321116464.

Τα κατοχυρωμένα σήματα πoυ εμφανίζονται στην ιστοσελίδα ανήκουν στη Hydragcom και στους νόμιμους αντιπροσώπους τους. Το υλικό της ιστοσελίδας, www.hydragcom.com, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη ένδειξη.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση από την εταιρεία μας.

Μεταβολές

Η Hydragcom.com, διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Αυτές οι αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα.

Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Hydragcom διατηρεί το δικαίωμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφία παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.